Privacy verklaring

BRKL Bureau voor Conflictbemiddeling en advocatuur te Veenendaal

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is beroepsmatig gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal in plaats van de WBP van toepassing zijn. De AVG is een verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacy gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens verwerkt. BRKL respecteert ieders privacy en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. BRKL wil u hiermee informeren omtrent de verwerking van deze persoonsgegevens.

Ondubbelzinnige toestemming verwerking persoonsgegevens
BRKL zal de identificatiegegevens en persoonsgegevens van de cliënt die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het verlenen van (juridische) bijstand in een door de cliënt gegeven opdracht enkel verwerken en/of bewaren indien daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de cliënt.

Doel
Gegevens van cliënten worden verwerkt enkel ten behoeve van de correcte en volledige zaaksbehandeling van cliënten in juridische geschillen, conflictbemiddeling, mediation en/of adviesverzoeken. BRKL heeft geen commercieel doeleind voor de verwerking van gegevens. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de belangenbehartiging in de verlening van rechtsbijstand. Enkel de voor de zaaksbehandeling benodigde gegevens worden verwerkt in een voor de cliënt inzichtelijk dossier en in soortgelijke stukken waaronder, maar niet uitsluitend, processtukken en adviezen.

Op het contactformulier van de website van BRKL worden uw naam en e-mailadres gevraagd alsmede een korte toelichting op de vraag danwel verzoek om informatie. De persoonsgegevens worden door BRKL bewaard zolang nodig voor de afwikkeling van de overeenkomen opdracht en de looptijd van de overeenkomst van opdracht. Als het contactformulier niet leidt tot een overeenkomst van opdracht verwijdert BRKL de verstrekte persoonsgegevens.

Rechtvaardiging
Het doel van de verwerking is gebaseerd op diverse uit de AVG erkende grondslagen waaronder maar niet uitsluitend artikel 6 lid 1 sub a jo. artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Artikel 6 lid 1 sub a AVG – door de ondertekening van de overeenkomst van opdracht geeft de cliënt zijn of haar ondubbelzinnige toestemming zijn of haar gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

Artikel 6 lid 1 sub b AVG  - om aan de cliënt juridische bijstand te kunnen verlenen conform de overeenkomst van opdracht dienen de gegevens van de cliënt verwerkt te worden. Zonder de verwerking van de gegevens van cliënt, kunnen de belangen van cliënt niet behartigd worden.

Door de verwerking van de gegevens van cliënten streeft BRKL enkel na de doelstelling  te bereiken. BRKL zal nimmer meer gegevens opvragen, verwerken en/of verzamelen van cliënten dan strikt noodzakelijk voor het bereiken deze doelstelling van BRKL.

Verwerking persoonsgegevens
De gegevens worden verwerkt in een juridische software programma ten behoeve van het opstellen van dossiers, brieven, processtukken, adviezen etc. Daarnaast kunnen gegevens worden verzameld in fysieke dossiers. Deze dossiers worden opgeborgen in vergrendelde dossierkasten. Op het moment dat de zaak is behandeld zullen de gegevens van cliënten conform de wet 7 jaar bewaard worden in een daartoe bestemd archief.

Rechten
Op grond van de AVG heeft u recht op/om:

- informatie over de verwerkingen;
- inzage in uw gegevens;
- correctie van de gegevens als de gegevens niet kloppen;
- verwijdering van de gegevens [1];
- vergeten te worden [2];
- beperking van de gegevensverwerking;
- verzet tegen de gegevensverwerking;
- overdracht van uw gegevens;
- niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

BRKL geeft gehoor aan uw beroep op de bovenstaande rechten tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. BRKL behoudt zich het recht voor deze rechten te beperken indien dit noodzakelijk is voor de waarborging van gevallen zoals genoemd in artikel 23 van de AVG. U kunt uw verzoek sturen naar info@brkl.nl t.a.v. mw. A.C. Berkel.

Beveiliging
BRKL is zich bewust van noodzaak voor veiligheid in de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens en heeft de benodigde beveiligingsmaatregelen genomen. Mocht er sprake zijn van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) dan zal dit aan u worden medegedeeld en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BRKL kan niet garanderen dat derden die met de website zijn verbonden met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met de veiligheid en beveiliging van uw persoonsgegevens. BRKL raadt u dan ook aan de privacy verklaringen van derden door te nemen.

Ondanks alle door BRKL in acht genomen veiligheidsvoorzieningen kan er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven worden. Berichten die per e-mail aan BRKL worden verzonden, kunnen door onbevoegden worden onderschept, gewijzigd en/of misbruikt. BRKL kan daar geen aansprakelijkheid voor accepteren.

[1] Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet van toepassing gedurende de wettelijke bewaartermijn van dossiers. Na de bewaartermijn kunt u zich beroepen op het recht van verwijdering en het recht om vergeten te worden.

[2] zie bovenstaande beperking.