Algemene voorwaarden

BRKL Bureau voor Conflictbemiddeling en advocatuur te Veenendaal

I. Definities:

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het kantoor: BRKL Bureau voor Conflictbemiddeling en Advocatuur, gevestigd en kantoorhoudende aan de Vendelier 2C (3905 PA) te Veenendaal. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64752666.
 2. Advocaat: een bij het kantoor aangesloten advocaat die staat ingeschreven bij de Orde van Advocaten.
 3. Jurist: een bij het kantoor zelfstandig aangesloten jurist dan wel een jurist in loondienst.
 4. Medewerkers: alle bij het kantoor betrokken personen waaronder doch niet uitsluitend de advocaten en juristen.
 5. Waarnemend Advocaat: een advocaat met wie het kantoor afspraken heeft gemaakt over waarneming bij belet van de advocaat van kantoor.
 6. Dossierbehandelaar: de behandelaar van het dossier in opdracht van de cliënt.
 7. Klachtcoördinator: de door het kantoor aangewezen klachtencoördinator in de persoon van mr C.L. Berkel.
 8. Cliënt: de opdrachtgever van het kantoor.
 9. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief de verschotten als bedoeld onder artikel 1 i en 1 j van deze voorwaarden die namens het kantoor met de cliënt is overeengekomen.
 10. Verschotten: de kosten die het kantoor in opdracht van de cliënt met derden maakt in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 11. Griffierecht: de financiële heffing van gerechtelijke instanties verschuldigd bij introductie van de zaak dan wel bij aankondiging van verweer.
 12. Derdengelden: De namens het kantoor door de Stichting Geldenderden G3 aangehouden rekening betreffende gelden die het kantoor uit hoofde van een afspraak ten behoeve van de Cliënt onder zich heeft en op de bankrekening van de Stichting Derdengelden van het kantoor zijn bijgeschreven.

II. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten van opdracht tussen de aan kantoor verbonden medewerkers en de cliënt, tenzij door deze partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de opdracht door de advocaat dan wel de jurist van kantoor uitdrukkelijk is aanvaard.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan met de advocaat dan wel met de behandelend jurist. In geval de advocaat / de jurist door overmacht tijdelijk of blijvend verhinderd is de opdracht persoonlijk uit te voeren, zal de zaak in eerste instantie worden waargenomen door een andere waarnemend advocaat / jurist. De cliënt zal over die waarneming worden geïnformeerd en om instemming met de waarneming worden gevraagd. Zonder andersluidend bericht wordt de cliënt in dat geval geacht in te stemmen met vervanging. Zie voor waarneming artikel XI van deze algemene voorwaarden.
 3. De cliënt kan de opdracht steeds opzeggen. De advocaat/ jurist kan de overeenkomst opzeggen indien er sprake is van gewichtige redenen en de advocaat / jurist op redelijke gronden niet bereid is de opdracht conform de wensen van de cliënt uit te voeren. In beide gevallen stuurt het kantoor een einddeclaratie op basis van de bestede uren.

IV. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, griffierecht en omzetbelasting verschuldigd. De dossierbehandelaar is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar het overeengekomen honorarium aan te passen in verband met inflatiecorrectie. Verrichte werkzaamheden worden per maand in rekening gebracht, tenzij door de dossierbehandelaar en de cliënt anders is overeengekomen.
 2. De dossierbehandelaar is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen.
 3. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de eigen bijdrage, verschotten en griffierechten die op grond van de toevoegingsbeslissing van de Raad voor rechtsbijstand verschuldigd zijn en voor rekening van de cliënt komen.
 4. Met deze algemene voorwaarden wordt de cliënt geacht bekend te zijn met het Besluit vergoedingen rechtsbijstand waarbij de Raad voor Rechtsbijstand een te ontvangen proceskostenveroordeling zal aftrekken van de toevoegingsvergoeding en wel tot maximaal het bedrag van de vastgestelde vergoeding. De cliënt zal alsdan desgevraagd zijn medewerking verlenen om al zijn bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van deze proceskostenveroordeling over te dragen aan de dossierbehandelaar van het kantoor.
 5. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt de voorwaarden waarop een toevoeging aan de cliënt wordt afgegeven. De cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van die voorwaarden. Het kantoor aanvaard geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop de cliënt die voorwaarden nakomt of interpreteert.

V. Gesubsidieerde rechtsbijstand - toevoegingszaak

 1. Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie kan de cliënt mogelijk in aanmerking komen voor een toevoeging, af te geven door de Raad voor Rechtsbijstand.
 2. Indien de cliënt mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging dan dient de dossierbehandelaar de aanvraag namens de cliënt in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt vervolgens of de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging.
 3. Indien de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgegeven dient de cliënt een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de cliënt.
 4. Het kantoor stelt een factuur op ten behoeve van de in dit artikel genoemde eigen bijdrage welke de cliënt rechtstreeks aan het kantoor dient te betalen middels de op de factuur aangegeven instructies.
 5. Bij de behandeling van de zaak op basis van een toevoeging is er sprake van een resultaat gebonden afgifte waarbij de cliënt de kosten van de rechtsbijstand alsnog zelf dient te betalen als de opbrengst van de zaak hoger ligt dan de resultaatsgrens. De resultaatsgrens ligt op de helft van het voor de cliënt geldende heffingsvrij vermogen.
 6. In het geval er sprake zal zijn van een situatie waarin de opbrengt van de zaak hoger ligt dan de resultaatsgrens dan is de cliënt het honorarium van de dossierbehandelaar verschuldigd en ontvangt de cliënt een declaratie van de gewerkte uren in de zaak op basis van het honorarium. 

VI. Betaling

 1. Betaling van declaraties van de dossierbehandelaar dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De dossierbehandelaar is dan voorts gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 2. De dossierbehandelaar is gerechtigd zijn declaraties te verrekenen met voorschotten.
 3. Alle kosten van (buitengerechtelijke- en gerechtelijke-) invordering komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de staffel BIK (https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx).
 4. Betaling door of ten behoeve van cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en vervolgens in mindering op het honorarium dat het langst openstaat, ook al wordt bij betaling door de cliënt anders vermeld.
 5. De cliënt is niet bevoegd het aan kantoor verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.

VII. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de advocaat/jurist/dossierbehandelaar voor schade wegens tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door of namens het kantoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. De aansprakelijkheid van de advocaat/jurist/dossierbehandelaar voor de niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekte tekortkomingen in het kader van opzet of grove schuld is beperkt tot de omvang van het in de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening gebrachte honorarium.
 3. De advocaat/jurist/dossierbehandelaar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, die niet in dienst zijn van het kantoor, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

VIII. Algemene verordening gegevensbescherming

 1. Ondubbelzinnige toestemming verwerking persoonsgegevens
   Bij akkoord met de overeenkomst van opdracht geeft de cliënt, de ondubbelzinnige toestemming om gegevens te verwerken ten behoeve van de hieronder gespecificeerde doeleinde en rechtvaardigingsgronden. Door ondertekening van de overeenkomst van opdracht gaat de cliënt akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door het kantoor ten behoeve van het verlenen van juridische bijstand. Het geven van toestemming voor gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Doel
  Gegevens van cliënten worden verwerkt enkel ten behoeve van de correcte en volledige zaakbehandeling van cliënten in juridische geschillen, conflictbemiddeling, mediation en/of adviesverzoeken. Het kantoor heeft geen commercieel doeleind voor de verwerking van gegevens. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de belangenbehartiging in de verlening van rechtsbijstand. Enkel de voor de zaakbehandeling benodigde gegevens worden verwerkt in een voor de cliënt inzichtelijke dossier en soortgelijke stukken waaronder maar niet uitsluitend processtukken en adviezen.
 3. Rechtvaardiging
  Het doel van de verwerking is gebaseerd op diverse uit de AVG erkende grondslagen waaronder maar niet uitsluitend artikel 6 lid 1 sub a jo. artikel 6 lid 1 sub b AVG.
  Artikel 6 lid 1 sub a AVG – door de ondertekening van de overeenkomst van opdracht geeft de cliënt zijn of haar ondubbelzinnige toestemming zijn of haar gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.      
  Artikel 6 lid 1 sub b AVG  - om aan de cliënt juridische bijstand te kunnen verlenen conform de overeenkomst van opdracht dienen de gegevens van de cliënt verwerkt te worden. Zonder de verwerking van de gegevens van cliënt, kunnen de belangen van cliënt niet behartigd worden.
  Door de verwerking van de gegevens van cliënten streeft het kantoor enkel na de doelstelling  te bereiken. Het kantoor zal nimmer meer gegevens opvragen, verwerken en/of verzamelen van cliënten dan strikt noodzakelijk voor het bereiken deze doelstelling van het kantoor.
 4. Verwerking persoonsgegevens
  De gegevens van de cliënt worden verwerkt in het juridische software programma KLEOS van Wolters Kluwer ten behoeve van het opstellen van dossiers, brieven, processtukken, adviezen en dergelijken. Daarnaast worden de gegevens verzameld in fysieke dossiers. Deze dossiers worden opgeborgen in vergrendelde dossierkasten. Op het moment dat de zaak is afgerond zullen de gegevens van cliënten conform de wet 7 jaar bewaard worden in een daartoe bestemd archief.
 5. Rechten
  Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft de cliënt recht op/om:
 • informatie over de verwerkingen;
  inzage in gegevens;
 • correctie van de gegevens als de gegevens niet kloppen;
 • verwijdering van de gegevens;
 • vergeten te worden;
 • beperking van de gegevensverwerking;
 • verzet tegen de gegevensverwerking;
 • overdracht van gegevens;
 • niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming
 1. Het kantoor geeft gehoor aan het beroep van de cliënt op de rechten zoals genoemd in sub e van dit artikel tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Het kantoor behoudt zich het recht voor deze rechten te beperken indien dit noodzakelijk is voor de waarborging van gevallen zoals genoemd in artikel 23 van de Algemene verordening gegevensbescherming
 2. De gegevens van de cliënt worden verwerkt en gebruikt bij nieuwe zaken ter controle op een eventueel bestaan tegenstrijdig belang en in het kader van externe toetsing (audit). De auditor zal een aantal, slechts formele, gegevens kunnen bekijken dit onder strikte geheimhouding
 3. Elektronische gegevensuitwisseling
  Bij akkoord met de overeenkomst van opdracht is de cliënt akkoord met elektronische gegevensuitwisseling en realiseert zich dat ondanks alle door het kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. Mocht sprake zijn van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) dan zal dit aan de cliënt worden medegedeeld en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

IX. Derdengelden

 1. Het kantoor betaalt de Derdengelden aan de cliënt en/of de wederpartij van de cliënt uit, indien en voor zover zij daartoe volgens een gemaakte (schriftelijke) afspraak gehouden is.
 2. Het kantoor behoudt zich het recht voor de betaling van derdengelden op te schorten indien er tussen de cliënt en/of de wederpartij en/of een derde een geschil bestaat over de vraag wie aanspraak kan maken op de derdengelden in kwestie.

X. Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. De medewerkers van het kantoor streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Ondanks dit streven kan niet worden uitgesloten dat mogelijk onvrede of ongenoegen kan bestaan aan de zijde van de cliënt.
  Wanneer de cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening van kantoor of over de declaratie, wordt de cliënt verzocht de bezwaren voor te leggen aan de eigen dossierbehandelaar. Er wordt dan getracht in overleg met cliënt zo snel mogelijk een oplossing van het gerezen probleem te vinden.
 2. Mocht het overleg in de ogen van de cliënt niet tot een afdoende resultaat leiden dan kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtcoördinator van het kantoor in de persoon van mr. C.L. Berkel conform de bepalingen uit de klachtenregeling van het kantoor.
 3. De klachtenregeling is van toepassing op elke overeenkomst van opdracht gesloten met de cliënt als opdrachtgever en het kantoor als opdrachtnemer. De klachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen op de website van het kantoor via: http://www.brkl.nl/klachtenregeling/
 4. Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.
 5. Mocht de afhandeling van de klacht door de klachtcoördinator van het kantoor in de ogen van de cliënt niet tot een afdoende resultaat leiden dan kan de cliënt de klacht naar keuze indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten of voorleggen aan de bevoegde rechter. Dit dient de cliënt binnen één maand nadat de cliënt kennis nam dan wel redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot aanleiding van de klacht heeft geleid, schriftelijk kenbaar te maken bij de klachtencoördinator.
 6. De klacht kan pas worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten nadat de cliënt de bezwaren eerst aan de klachtcoördinator van het kantoor in de persoon van mr. C.L. Berkel heeft voorgelegd of direct aan de Geschillencommissie wanneer de dossierbehandelaar niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren van de cliënt schriftelijk op de klacht heeft gereageerd.
 7. De cliënt kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil is aangebracht door een particuliere cliënt. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 9. Het kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten.
 10. Bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten kan de cliënt nadere inlichtingen vragen. Ook kan de cliënt daar het reglement opvragen waarin de precieze gang van zaken wordt beschreven. De Geschillencommissie vindt de cliënt op internet onder: geschillencommissie.nl en aan het onderstaand adres:

  De Geschillencommissie Advocatuur   
  Postbus 90600
  2509 LP  Den Haag.

XI. Waarneming

 1. Het kantoor kent een waarnemer voor advocatuur in de persoon van mr. G.F. Hovestad, advocaat te (6822 LR) Arnhem, gevestigd en kantoorhoudende aldaar aan de Thomas a Kempislaan 1. De waarnemer draagt zorg voor dossier- en zaakbeheer bij belet en ontstentenis van de advocaat van het kantoor. Het beheer zal door de waarnemer in overleg met de overige bij het kantoor betrokken medewerkers worden georganiseerd. De cliënt zal vervolgens worden geïnformeerd over de te nemen maatregelen vanuit de waarneming.

XII. Diversen

 1. Op de overeenkomst tussen de cliënt en het kantoor alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er sprake is van een nietige of vernietigbare bepaling in deze algemene voorwaarden tast dat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan en zal worden vervangen door een bepaling die naar aard en inhoud gelijk zal zijn aan de bedoeling van het kantoor bij de opzet van de voorwaarden en de geest van de deze algemene voorwaarden
 3. Het kantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te vullen dan wel te wijzigen.
 4. Indien er over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onduidelijkheid bestaat dan dient/ dienen de bepalingen zoveel als mogelijk worden uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.